Реакція іонів стибію(III) і стибію (V) (сурми)

Реакції гідролізу при розбавленні розчинів.Солі сурми (III) у слабокис-лих розчинах при додаванні великої кількості води легко гідролізують, утворю-ючи білий осад SbOCl:

H3[SbCl6] + Н2O = SbOCI↓+ 5НС1

Винна кислота заважає процесу гідролізу, бо взаємодіє із солями сурми (III) з утворенням розчинної комплексної сполуки:

SbOCI↓ + H2C4H4O6 = [SbOHC4H4O6] + НС1

При гідролізі солей сурми (V) виділяється білий осад основної солі сурми (V), розчинний у НС1:

H[SbCl6] + 2H2O = SbO2Cl↓ + 5НС1

Реакція з тіосульфатом натрію.Тіосульфат натрію утворює в кислих розчинах із солями сурми (III) осад сульфіду сурми оранжево-червоного кольо-ру:

2H3[SbCl6] + 3Na2S2O3 + 3Н2O = Sb2S3↓ + 12HC1 + 3Na2SO4

Проведенню реакції заважають іони Bi3+, які утворюють осад Bi2S3 чорного ко-льору.

Реакція з сірководнем. Сірководень утворює із солями сурми у кислому сере-довищі оранжево-червоні осади Sb2S3 і Sb2S5.

2H3[SbCl6] + 3Н2S = Sb2S3↓ + 12HCl

2H[SbCl6] + 5Н2S = Sb2S5↓ + 12HCl

Осади розчинні в розчинах сульфідів амонію і лужних металів з утворенням тіо-солей:

Sb2S3↓ + 3Na2S = 2Na3SbS3

Sb2S5↓ + 3Na2S = 2Na3SbS4

Тіосолі сурми розкладаються під дією кислот, утворюючи сульфіди сурми.

Реакції відновлення. Іони сурми (III) і сурми (V) у кислому середовищі від-новлюються металами, що знаходяться лівіше від сурми в ряді напруг (Zn, Fe, А1) до металічної сурми. Так, наприклад, цинкова платівка чорніє від того, що на поверхні утворюється металічна сурма:

2H3[SbCl6] + 3Zn = 2Sb↓ + 3ZnCl2 + 6HCl

Крім описаних вище реакцій іони сурми (III) дають також реакції: із 8-оксихіноліном і KI (жовтий осад [SbI4]Ox)], фосфорномолібденовою кислотою (утворення молібденової сині).3552664635262983.html
3552740452277226.html
    PR.RU™