ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Електрична лабораторія – це приміщення підвищеної небезпеки, тому до роботи в лабораторії допускаються студенти, які прослухали відповідну частину лекційного курсу, інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки і розписались у відповідному журналі.

2. Робота в лабораторії виконується бригадами.

3. На протязі одного заняття кожний студент виконує одну роботу.

4. До виконання кожної роботи студенти повинні підготуватись попередньо до лабораторного заняття, ознайомитись з методичними вказівками, відпрацювати відповідні питання теорії з літературних джерел та підготувати бланк звіту за відповідною формою.

5. Викладач перевіряє готовність студентів до виконання роботи (наявність необхідних знань, які дають можливість виконати роботу та бланка звіту) і, тільки упевнившись в підготовленості студентів, дає дозвіл на виконання лабораторної роботи.

Студенти, які виявили непідготовленість, до виконання роботи не допускаються. До чергової роботи також не допускаються студенти, які не пред’явили повністю оформлений звіт попередньої роботи.

6. Отримав дозвіл викладача, студенти монтують схему за відповідними правилами, переконавшись в тому, що автоматичні вимикачі вимкнені, тобто до затискачів живлення не підводиться напруга. Змонтована схема перевіряється усіма учасниками бригади і подається на затвердження викладачу.

При виявлені будь яких ушкоджень приладів або обладнання (при зовнішньому огляді) необхідно звернутись до викладача.

7. Викладач перевіряє правильність монтажу схеми.

При виявлені помилок в монтажу схеми, або навіть в випадку, коли схема по суті працездатна, але не відповідає електричній принциповій схемі методичних вказівок, викладач пропонує студентам виявити і усунути помилку самостійно. Виправлена схема знову перевіряється викладачем.

8. Якщо помилок в схемі немає, викладач, після попередження, вмикає схему під напругу, перевіряє її працездатність принаймні в крайніх режимах і дає дозвіл на початок роботи під напругою.

Будь-які перемикання або з’єднання повинні виконуватися у вимкненій схемі. Після кожного перемикання або зміни схеми, якою б вона не була, необхідна повторна перевірка схеми викладачем.Вмикати схему під напругу вперше або після будь-якої її зміни студентам категорично забороняється – вмикати автоматичні вимикачі може виключно викладач.

9. Отримавши дозвіл викладача, студенти виконують спостереження у відповідності з методичними вказівками. Покази приладів підраховуються у відповідності з існуючими правилами і записуються олівцем безпосередньо у звіт у вигляді чисельних значень фізичних величин (не кількості поділок). Не дозволяється після вмикання схеми відходити від лабораторного стола і залишати працюючу схему без нагляду. Усю дослідну частину роботи рекомендується зробити одразу, без виключення напруги, якщо це не потрібно за методичними вказівками.

10. Після закінчення дослідної частини лабораторної роботи студенти вимикають автоматичні вимикачі і, не розбираючи схеми, виконують всі необхідні розрахунки, після чого пред’являють викладачу звіти.

Якщо деякі результати спостережень викликають сумніви викладача, то вони мають бути перевірені. В іншому випадку викладач дає дозвіл на розбирання схеми.

11. Оформлення звітів виконується безпосередньо на тому ж лабораторному занятті.

12. Оформлений звіт на тому ж занятті захищається перед викладачем. Як виключення дозволяється захист звітів на наступному занятті.

13. Якщо викладач упевниться в правильності оформлення звіту, в розумінні студентом мети і змісту роботи, методики її проведення, сутності отриманих результатів, знань відповідної частини курсу шляхом опитування студента, розв’язання студентом задач, він зараховує студенту цю роботу з відміткою в журналі про отриману студентом оцінку і дату захисту звіту.

В іншому випадку робота не зараховується. Повторний захист звіту можливий лише на наступному занятті і лише після внесення у звіт виправлень, якщо вони необхідні.

При наявності у студента двох незахищених звітів по виконаним роботам він не може бути допущений до виконання подальших робіт в лабораторії.

14. В приміщенні лабораторії повинна підтримуватись тиша.

Залишати заняття навіть на короткий час можна лише з дозволу викладача.

Після закінчення занять студенти зобов'язані упорядкувати свої робочі місця – повністю розібрати електричні схеми, скласти проводи у шухляди столів, підрівняти прилади.

15. Під час роботи в лабораторії необхідне дбайливе становлення до лабораторного майна.

Переносити прилади і обладнання з одного місця на інше або переставляти їх в межах стола не дозволяється.

16. При порушенні студентом цих правил, викладач має право відсторонити порушника від роботи в лабораторії. Подальша робота студента можлива лише за спеціальним дозволом.


3435897167024505.html
3435931942793621.html
    PR.RU™