Облік витрат на збут

До витрат на збут належать витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

Облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг, ведеться на рахунку 93 "Витрати на збут". Рахунок 93 є активним, витратним.

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат на збут (витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, оплату праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизацію, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг), по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей витрат та за економічними елементами. При організації обліку за центрами витрат відповідні регістри ведуть в розрізі складів і служб, пов'язаних зі збутом готової продукції.

Первинними документами при відображенні накопичення витрат на збут є накладна, рахунок, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання витрат на збут на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Таблиця 13 - Бухгалтерські проводки по рахунку 93 "Витрати на збут"

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Нараховано амортизацію торгівельного обладнання 93 "Витрати на збут" 13 "Знос необоротних активів"
Списано пакувальні матеріали 93 "Витрати на збут" 20 "Виробничі запаси"
Відображено витрати на службові відрядження працівників збуту 93 "Витрати на збут" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Створено резерв для покриття витрат з можливого майбутнього гарантійного ремонту 93 "Витрати на збут" 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"
Нараховано заробітну плату продавцям та проведені відрахування на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним законодавством 93 "Витрати на збут" 66 "Розрахунки з оплати праці" 65 "Розрахунки за страхуванням"
Акцептовано рахунок рекламного агентства за рекламу продукції, призначеної для реалізації; прийняті до оплати платіжні документи різних підприємств за послуги, надані при реалізації продукції 93 "Витрати на збут" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Списано витрати на збут на фінансові результати 791 "Результат основної діяльності" 93 "Витрати на збут"
3433403714429915.html
3433455553622799.html
    PR.RU™