Прийом тематичних груп 360, 434

Прийоми внутрішньої інтерпретації 360, 361, 434

Прийоми зовнішньої інтерпретації 360, 434

Прийоми міжрівневої інтерпретації 361,434

Прикладне мовознавство 9,18—20,133,434

Принцип конгеніальності 161,434

Приховані категорії 242, 435

Прогрес у розвитку мов 90,144, 351—354

Проміжні рівні мови 215—216, 279—296

Пропозиція 258, 435

Пропорційні опозиції фонем 229, 435

Прості універсали 371, 435

Прототип 150—151, 435

Профіль 154

Психолінгвістика 15, 63,115,133,161, 357,435

Психолінгвістичні методи 391—394, 435

Психологічний напрям 15, 51, 55—63, 298, 435

Пунктуація 18

Рема висловлення 260,435

Репрезентативна функція 178, 299, 435

Референт 170,175, 435

Референтна функція 299, 300, 435

Речення 68,134,179, 205, 250—261, 435

Речення і висловлення 205, 251—252

Речення і судження 24,188, 250, 360

Рівні мови 214—218, 435

Сандхі 23

Санкт-Петербурзька фонологічна школа 232

Сегментний рівень фонології 222

Сема 385—388,426, 436

Семантика 175,436

Семантична структура слова 269—273

Семантичний диференціал 393—394, 436

Семантичний множник 385, 436

Семіологія 169, 436

Семіотика 16,169, 436

Середня вибіркова частота 16

Сигматика 175

Сигніфікативна функція фонем 223,436

Силабема 222, 436

Силабоморфема 245, 436

Сильна позиція фонем 226—227, 436

Символічна функція 117, 304—313

Символічні мови 116

Синергетична теорія мови 166

Синкретизм 177, 436

Синоніми 177, 267—268, 436

Синонімія 177, 267, 269, 295

Синтагматика 215, 224, 226, 273—275, 339, 361, 436

Синтагматична методика 361

Предметний покажчик

Синтагматична омонімія 259

Синтагматичний синтаксис 249, 436

Синтагматичні відношення 212—213, 273—275, 436

Синтаксема 250, 436

Синтаксис 29, 243, 248—250, 436

Синтаксис речення 249

Синтаксис частин мови 248—249

Синтаксична типологія мов 370, 436

Синтаксичний рівень 215, 216, 248—250, 279, 285, 290

Синтаксичні категорії 241, 242

Синтактика 175, 436

Синтез 359

Синтетичні мови 116, 244, 369, 437

Синхронічне мовознавство 8, 87—88, 89,115, 437

Синхронічний словотвір 284, 437

Синхронія 48, 81, 87—88, 89, 90, 93—94,146,156, 207, 334. 366, 437

Сирконстанти 255, 258, 437

Система мови 62, 81, 83, 86, 89, 94,135,143,144, 207—213, 214, 218—

219, 344, 437

Системний контекст 274, 437

Ситуативний контекст 275, 437

Склад 179, 437

Складні універсалі! 371, 437

Слабка позиція фонем 226—227,437

Слово 179, 205, 244, 265, 437

Слово і поняття 188

Словозмінні категорії 241, 242, 437

Словосполучення 29, 68,134, 249, 250, 283, 437

Словотвір 283—290, 437

Словотвірна мотивація 285, 437

Словотвірна похідність 285—286, 437

Словотвірне гніздо 285, 286,437

Словотвірне (дериваційне) значення 285, 286—288, 438

Словотвірне правило 285, 286

Словотвірний ланцюжок 286, 438

Словотвірний проміжний рівень мови 216, 283—290, 438

Словотвірний тип (словотвірна модель) 288, 437,438

Словоформа 216, 243, 247, 250, 279, 438

Соціальна диференціація мови 82, 305—313

Соціальна солідарність 304—313

Соціальний символізм 304, 438

Соціолект 305, 306, 307, 311

Соціолінгвістика 13, 50, 63,115,130,161, 325—332, 438

Соціолінгвістичні методи 389—391, 438

Соціологічний напрям 73, 83—90, 438

Соціологічні прийоми 360

Соціофонетика 311

Споріднені мови 9, 43, 72, 362, 363. 366, 367, 368, 438

Спосіб словотвору 288—289, 438

Стадіальна теорія 45, 53,125,132, 438

Статистичні методи 395—399, 438

Статистичні універсали 371, 438

Стилостатистика 397—399, 438

Структура мови 92,135,143,144, 207, 213—218, 438

Структуралізм 83, 90, 91—105,123,146, 438

Структурна лінгвістика 133, 357

Предметний покажчик

Структурна схема речення 254—255, 256, 438

Структурний метод 372—373, 438

Структурний синтаксис 253, 439

Суб'єкт 12, 439

Субзнаковий рівень мови 179, 439

Субкод 173, 439

Субстрат 78, 342-343, 367, 439

Судження і речення 24,188, 250, 360

Суперзнаковий рівень мови 179, 439

Суперсегментний рівень 222, 435

Суперстрат 78, 342, 343, 439

Суспільна природа мови 297—301

Сценарії 155,161, 439

Табу 13, 439

Тема висловлення 260, 439

Темпи мовних змін 82

Тенденції мовного розвитку 345—347

Теоретичне мовознавство 8, 50

Теорія виправлення імен 25

Теорія гештальтів 157

Теорія ієрархії рівнів мови 217—218, 439

Теорія ізоморфізму 217, 439

Теорія інформації 17, 399, 400, 439

Теорія ймовірностей 399,400—401, 439

Теорія концентричних хвиль 366, 439

Теорія мінімального зусилля 130, 439

Теорія множин 399, 401—402, 439

Теорія мовленнєвих актів 163

Теорія моногенезу 14, 78, 365, 430, 439

Теорія номінації 13, 439

Теорія полігенезу 78

Теорія родовідного дерева 53, 55, 72, 363, 440

Теорія схрещування мов 72, 78,125,130

Теорія функцірнально-семантичного поля 159—160

Теорія хвиль Й. Шмідта 54

Типологічне мовознавство 9, 440

Типологічний метод 367, 440

Типологія мов 45, 53, 63, 82, 83, 95,101,115,116,131—132

Топологічна семантика 157, 440

Топологічна схема 156, 440

Топоніміка 12

Транскрипція 18

Транслітерація 18

Транспозиційне словотвірне значення 287, 440

Транспозиція 89, 440

Трансформаційна граматика 105,106,108,440

Трансформаційний аналіз 106, 373, 381—384, 440

Трансформаційний синтаксис 253

Трансформація 110, 440

Узус 199, 440

Український мовно-інформаційний фонд 20

Універсальна граматика 22, 33, 440

Унілатеральна теорія знака 174, 440

Усічення 289, 440

Фатична функція 118,178, 299, 300, 440

Фігура 155—156, 441

Предметний покажчик

Філологія 14, 441

Фіналь 26

Флективні мови 45, 52, 53,116,125, 351, 369, 441, 442

Фон 155—156, 441

Фонема 23, 82,127,178, 208, 221—233, 279—281, 339,441

Фонетика 29

Фонетичні закони 66, 72, 80, 364, 441

Фонологічна система 211, 220—234, 278, 441

Фонологічні опозиції 208, 222, 441

Фонологія 222,441

Фонотактика 228, 441

Формально-структурний синтаксис 253, 441

Фразеологізми 290—296, 441

Фразеологічний проміжний рівень мови 216, 285, 290—296, 441

Фразеологічні вирази 293, 441

Фразеологічні єдності 293, 441

Фразеологічні зрощення 293, 441

Фразеологічні сполучення 293, 441

Фразеологія 89,134, 290—292, 295, 441

Фрейм 154—155,161, 441

Фреквенталії 371, 438, 442

Фузійні мови 282, 441, 442

Функції мови 117, 299—300, 442

Функціональна граматика 129

Функціональна лінгвістика 158—160, 442

Функціональний синтаксис 252, 260, 442

Функціонально-семантичне поле 159—160, 442

Функція соціалізації 117

Харківська лінгвістична школа 58,123

Хибна етимологія 277

Хі-квадрат критерій 399

Хронотоп 161

Цзи 25, 26

Цілеспрямований асоціативний експеримент 393—394, 442

Частини мови 26, 27, 28, 29, ЗО, 31, 37, 68,127,132, 245—248, 442

Частотні словники 16,19, 395—396, 442

Члени речення 28, 442

Школа естетичного ідеалізму 73—76, 442

Школа модистів 32

Школа «слів і речей» 70—73, 85, 442

Школа стоїків 28

ВІепоїп£І57

Покажчик мов

Абхазька 124,131

Адигейська 131

Азербайджанська 338

Албанська 11, 265, 338, 342 •

Алеутська 131

Алтайські 40

Англійська 11, 19, 33, 34, 41, 97, 116, 118, 119, 213, 223, 225, 226, 228, 229, 231, 238, 240, 241, 266, 274, 288, 289, 314, 317, 318, 319, 321, 323, 327, 328, 336, 337, 339, 340, 343, 368, 373, 374, 377, 378, 394, 400

Арабська 31, 78,137,315,328,339

Балтійські 240

Балто-слов'янські 42, 44

Банту 246

Баскська 42, 45, 71,124,131

Берберські 124

Білоруська 136,140, 228, 236, 314, 343

Біч-ламар 328

Болгарська 11, 78, 143, 160, 237, 240, 265, 266, 274, 319, 338, 342, 343

Бретонська 11

Бухарсько-єврейська 129

Вірменська 363

В'єтнамська 116, 370

Волапюк 330

Галльська 342

Германські 40, 42, 43, 78,137,160, 212, 237, 240, 331, 343

Готтентотська 124

Готська 11, 67,140

Гренландська 42

Грецька 11, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 78, 331, 342

Грузинська 131


3429631663017556.html
3429646935705755.html
    PR.RU™